Käyttöehdot ja rekisteriseloste

E.Kylmälä Oy verkkokaupan yleiset käyttöehdot sekä rekisteri- ja tietosuojaseloste


1. Yleistä käyttöehdoista
E.Kylmälän:n verkkokauppa on tarkoitettu Suomeen rekisteröityjen yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Asiakkaan tulee olla rekisteröitynä kaupparekisterissä (y-tunnus) ja asiakkaan laskutus- ja toimitusosoitteet tulee olla Suomessa. E Kylmälä Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ennen verkkokaupan käyttöoikeuden myöntämistä.
2. Asiakkaaksi rekisteröityminen
Asiakas toimittaa E. Kylmälä Oy:lle yhteystiedot, joiden perusteella asiakkaalle avataan järjestelmään asiakasnumerot ja myönnetään verkkokaupan käyttäjätunnukset.
3. Tuotteet
E. Kylmälä –verkkokaupan sisältämät tuotetiedot on saatu tuotteiden valmistajilta ja/tai maahantuojilta. Osa tiedoista on kyseiseen tuoteryhmään kuuluvia referenssitietoja tai viitteellisiä kuvia, jolloin toimitetun tuotteen ominaisuudet saattavat poiketa joiltakin osin verkkokaupassa esiintyvästä kuvauksesta. E. Kylmälä ei vastaa mahdollisista tuotetiedoissa esiintyvistä virheistä.
4. Myyntierät ja toimituspakkaukset
Verkkokauppa näyttää pienimmän mahdollisen toimituserän (kpl, pks, tms). Osassa tuotteista verkkokauppa pyöristää automaattisesti lähimpään mahdolliseen toimituserään. E. Kylmälällä on oikeus pyöristää tilattu määrä lähimpään täyteen pakkauskokoon, jos poikkeama on vähäinen.
5. Hinnat
Verkkokauppa esittelee tuotteiden hinnat rekisteröityneille asiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen. Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia nettohintoja. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään laskun loppusummaan.
6. Tilaukset ja toimitukset
Verkkokauppa ohjaa automaattisesti asiakkaan tekemät tilaukset E. Kylmälälle. E. Kylmälä toimittaa tilatut tuotteet asiakkaalle asiakaskohtaisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tai käyttäen kulloinkin edullisinta jakelutapaa.
7. Laskutus ja maksutavat
E. Kylmälän verkkokaupasta tilatut tuotteet laskutetaan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Laskuttajana on E. Kylmälä Oy.
8. Reklamaatiot
Tuotteisiin ja toimituksiin liittyvät reklamaatiot tulee osoittaa E. Kylmälä Oy:lle. TE. Kylmälä Oy vastaa reklamaation käsittelystä sekä siihen liittyvistä oikaisutoimista (tuotevaihto, hyvitykset jne).
9. Takuu
E. Kylmälä Oy noudattaa tuotteiden valmistajien ilmoittamia takuuehtoja.


Rekisteriseloste
Tämä on yrityksen henkilötietolain (10§ ja 24§) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.
a) Rekisterinpitäjä on E. Kylmälä Oy (0350785-1)
Osoite: Kauppalankatu 33, 45100 Kouvola
b) Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:

Mikko Potinkara 040 751 8786

mikko.porinkara@kylmala.fi


c) Rekisterin nimi: TE. kylmälä Oy:n asiakasrekisteri
d) Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on sopimuksen mukaisen asiakaspalvelun toteuttaminen sekä yhteydenpito asiakkaisiin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
e) Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettuja tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite, osoite), tilaus/toimitustiedot, laskutustiedot, palveluhistoria, muut asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot.
Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä sopimussuhteen tai asiakassuhteen päättyessä tai rekisteröidyn poistuessa asiakasyrityksen palveluksesta. Rekisteröidyn tietoja voi esiintyä lainmukaisesti arkistoiduissa dokumenteissa (laskutustiedot ym), jolloin ne poistetaan, kun lain edellyttämä säilytysaika on päättynyt.
f) Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostilla, puhelimella, verkkolomakkeella tai sopimusten kirjallisilla liitteillä.
g) Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää tai julkaista vain siltä osin kuin asiasta on asiakkaan kanssa erityisesti sovittu.
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
h) Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteriä vain nimettyjen henkilöiden toimesta, joille on myönnetty kirjautumistunnus tietojärjestelmään. Rekisteritietojen muutokset perustuvat aina asiakkaan ilmoitukseen tai asiakkaan kanssa keskinäisesti hyväksyttyyn käytäntöön. Rekisterinpitäjä on sopimuksin varmistanut henkilötietojen suojauksen ulkopuolisten palvelutuottajien (internet-palvelimet) järjestelmissä.
i) Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyillä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä omien tietojensa tarkistamista sekä puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa tietonsa tai vaatia niihin oikaisua, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
j) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.